Životní prostředí   

Prvky přírody a krajiny, rozdělené do tematických skupin: Zvláště chráněná území (zonace chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace a památky, NATURA, územní systém ekologické stability), půdní fond (BPEJ), lesy, všeobecná ochrana krajiny (stromy, významné krajinné prvky), vodní hospodářství, geologie a honitby, okresní generel ÚSES a mapové vrstvy z externích zdrojů (AOPK ČR, CENIA, VÚMOP). Kliknutím na vybrané prvky lze přejít na přílohy, např. karty stromů OŽP nebo karty ÚSES pro vrstvy Interakční prvek (OG ÚSES Ústí n/L) a Významný krajinný prvek (OG ÚSES Ústí n/L).